slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

АНУ-ын хэлний бэлтгэл

Та Англи хэлний оноогүй /IELTS, TOEFL/ тохиолдолд тухайн сонгосон сургууль болон коллежийнхоо ХАРЬЯА ХЭЛНИЙ БЭЛТГЭЛ-д суралцах боломжтой. Хэлний бэлтгэл нь семестреер хичээллэдэг төдийгүй жилдээ сургуулиудаасаа шалтгаалаад 4-5 семестртэй байдаг. Семестр нь ихэвчлэн 2-3 сар үргэлжилдэг ба элсэлт авах хугацаа нь сургуулиудаасаа шалтгаалаад харилцан адилгүй байдаг. 

Лого

Сургуулийн нэр

Байрлал

Хэлний бэлтгэлийн төлбөр

Элсэлтийн хугацаа

Элсэлтийн

хураамж

Дотуур байрны төлбөр

/1 сар/

1

California State University, Chico

Chico,

California

2,000$

/2 сар/

1,3,6,8,10

саруудад

100$

1,171$-1,686$

2

California State University, Eastbay

Hayward,

California

3,000$

/2 сар/

1,3,6,9

саруудад

100$

1,132$-1,290$

3

California State University, Long beach

Long beach, California

5,200$

/3-4 сар/

1,5,8

саруудад

150$

1,297$-1,494$

4


California State University, Sacramento

Sacramento, California

2,500$

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

125$

600$-1,200$

5

Arizona State University

Tempe,

Arizona

2500$

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

105$

1,087$-1,635$

6

University of Tennessee

Knoxville, Tennessee

2,091$

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

50$

1,008$-1,516$

7

University of Illinois, Chicago

Chicago,

Illinois

4,875$

/3 сар/

1,2,5,6,8,10

саруудад

150$

1,187$-1,277$

8

Washington State University

Pullman,

Washington,

2,515$

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

75$

1,380$-1,966$

9

University of Northern Iowa

Cedar Falls,

Iowa

2,600$

/2 сар/

1,3,6,8,10

саруудад

75$

487$-861$

10

Murray State University

Murray,

Kentucky

1,550$

/2 сар/

1,3,6,8,10

саруудад

50$

728$-1,380$

1 1

University of North Carolina, Charlotte

Charlotte, North Carolina

4,225$

/3 сар/

1,5,8

саруудад

140$

985$-1,538$

1 2

University of Arkansas

Fayetteville, Arkansas

3,000$

/2 сар/

1,3,6,8,10

саруудад

125$

574$-1,030$

1 3

Iowa State University

Ames,

Iowa

$5,200

/ 4 сар/

2,6,8,10

саруудад

40$

530$-954$

1 4

University of Florida

Gainesville, Florida

3,500$

/3 сар/

1,3,5,7,8,11

саруудад

150$

759$-1,315$

1 5

Indiana University, Bloomington

Bloomington, Indiana

2,400$

/2 сар/

1,3,5,6,8,10

саруудад

100$

787$-2,510$

1 6

Salem State University

Salem, Massachusetts

3,250$

/4 сар/

1,5,7,9

саруудад

50$

573$-1,075$

1 7

University of Nevada

Reno,

Nevada

3,900$

/4 сар/

1,3,6,7,8,10

саруудад

60$

578$-1,675$

18

Missouri State University

Springfield, Missouri

2,200$

/2 сар/

1,3,6,8,10

саруудад

100$

457$-1,240$

19

University of Utah

Salt Lake,

Utah

2,000

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

75$

304$-1,000$

20

University of California, Los Angeles

Los Angeles,

California

3,525$-5,800$

/6-10 долоо хоног/

1,3,6,8,9

саруудад

150$

447$-1,710$

21

California State University, Dominguez Hills

Carson, California

2,400$

/2 сар/

1,3,5,6,8,10

саруудад

200$

701$-968$

22


California State University /ALP/

Fullerton, California

5,152$

/4 сар/

2,682$

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

100$

1,033$-1,274$

23

University of Colorado, Boulder

Boulder, Colorado

2,800$

/2 сар/

1,3,5,6,8,10

саруудад

100$

755$-850$

24

University of Washington, Seattle

Seattle,

Washington

3,680$

/3 сар/

12,3,6,9

саруудад

90$

642$-1,237$

25

University of Illinois, Springfield

Springfield, Illinois

2,894$

/2 сар/

1,3,6,8,10

саруудад

75$

683$-1,705

26

University of Minnesota

Minneapolis ,

Saint Paul , Minnesota

3,975$

/2 сар/

1,6,9

саруудад

-

830$-1043$

27

University of Louisville

Louisville, Kentucky

5,090$

/4 сар/

1,8

саруудад

100$

646$-1738$

28

University of California, San diego

La Jolla, California

3,750$

/3 сар/

1,4,6,9

саруудад

200$

1,082$-1,259$

29

University of Southern California

Los Angeles, California

5,700$

/4 сар/

1,2,5,9

саруудад

175$+1,000$ tuition deposit

928$-1,004$

30


University of Kentucky

Lexington, Kentucky

3,190$

/2 сар/

1,3,6,7,8,10

саруудад

150$

821$-998$

31

California State University, Los Angeles

Los Angeles, California

5,432$

/4 сар/

1,5,8

саруудад

150$+800$

(tuition deposit)

576$-927$

32

California State University, Pomona

Pomona, California

4,400$

/3 сар/

1,3,6,9

саруудад

150$

1,687$-1,899$

33

University of California, Riverside

Riverside, California

3,700$

/ 3 сар/

1,3,6,9

саруудад

200$

1,005$-2,010$

34

University of California, Irvine

Irvine, California

4,000$

/3 сар/

1,4,6,10

саруудад

200$

1,345$-1,780$

35

University of Oregon

Eugene, Oregon

3,975$

/3 сар/

1,4,6,9

саруудад

110$

1,274$-1,447$

36

University of Idaho

Moscow, Idaho

2,600$

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

75$

1,058$-1,534$

37

Portland State University

Portland, Oregon

4,014$

/3 сар/

1,4,6,9

саруудад

150$

563$-963$

38

University of Montana

Missoula, Montana

3,580$

/3 сар/

1,5,8

саруудад

100$

642$-829$

39

University of Wyoming

Laramie, Wyoming

3,725$

6,500$

/4 сар/

1,5,8

саруудад

40$

499$-730$

40

University of Nebraska, Lincoln

Lincoln, Nebraska

5,220$

/4 сар/

1,5,8

саруудад

$45

723$-1,197$

41

University of Nebraska, Omaha

Omaha, Nebraska

1,837$

/2 сар/

1,3,5,8,10

саруудад

45$

575$-616$

42

Kansas State University

Manhattan, Kansas

7,147$

/4 сар/

1, 6, 8

саруудад

80$

816$-1,161$

43

Illinois State University

Normal, Illinois

4,497$

/ 4сар/

1,6,8

саруудад

75$

889$-1,520$

44

Western Michigan University

Kalamazoo,

Michigan

5,500$

/3 сар/

1,5,9

саруудад

100$

794$-1,998$

45

Ohio State University

Columbus, Ohio

8,185$

/4 сар/

1,5,6,8

саруудад

135$

1,021$-1,312$

46

Ohio University

Athens, Ohio

6,075$ /4 сар/

1,5,8

саруудад

45$

1,025$-1,349$

47

Texas A&M University, Kingsville

Kingsville, Texas

3,995$ /4 сар/

2,195$ /2 сар/

1,6,7,8,10

саруудад

175$

565$-1,289$

48

Texas State University

San Marcos, Texas

4,376$

/3 сар/

1,6,8

саруудад

55$

1,230$-1,383$

49

University of Texas, Arlington

Arlington, Texas

6,000$

/3 сар/

1,3,6,8,10

саруудад

130$+500$ / tuition deposit/

501$-670$

Дээрх төлбөрт ном сурах бичиг, оюутны үйлчилгээний хураамж, эрүүл мэндийн даатгал зэргийн үнэ төлбөрт ороогүй болно.

Онлайн туслахfb-messenger