slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
Yeungnam University
Сургуулийн зэрэглэл: 20

Вевсайт: www.yu.ac.kr

1967 оны 12 сарын 22-ны өдөр анх байгуулагдсан. 1999 оны 4 сарын 29 өдөр шилдэг их сургуулиар 4 жил дараалан шалгарсан. 2000 оны 4 сарын 14 өдөр Боловсролын Яамны Магистр, Докторын сургалтын үнэлгээний газраас шилдэг Магистр, Докторын сургуулиар шалгарсан. 2008 оны 8 сарын 22-нд Боловсрол шинжлэх ухаан технологийн яамнаас “Шилдэг боловсон хүчин бэлтгэн гаргадаг” сургуулиар шалгарсан. 2016 онд Их дээд сургуулийн үнэлгээний жагсаалтаар орон нутгийн хувийн сургуулиуд дунд 7 жил дараалан 1-рт жагсагдаж байна. Одоогоор 26100 гаруй оюутан суралцаж байна. 

Онлайн туслахfb-messenger