slide 1 slide 2 slide 3 slide 4
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа
  • Зөв сонголт Ирээдүйн баталгаа

Топик цээжлэх үгс/01,06 ны гэрийн даалгавар/

가급적 аль болох, болж өгвөл
가까이 1.ойр, ойрхон
가능성 2.боломж, бололцоо
가라앉다 1.тунах2. намжих, сулрах3. барих, сулруулах
가로등 гудамжны гэрэл
가만히 зүгээр, хичээхгүй, гараа хумхин
가속화 хурдац, хурдатгал
가옥 гэр, сууц
가을맞이 намрыг угтах
가입하다 элсэх, нэгдэх, орох, гишүүн нь болох
가전제품 гэр ахуйн цахилгаан хэрэглэл
가정 гэр бүл
가정하다 тооцох, гэж үзэх
가죽 арьс, савхи
가치 үнэ цэнэ, үнэ өртөг, чансаа
가치관 үнэлэмж, хандах хандлага
각별하다 онцгой, содон, гоц, гойд, бусдаас ангид
각본 эх зохиол, төлөвлөгөө
간단하다 энгийн,хялбар амархан
간단히 товчхон, төвөггүй хялбар,энгийн
간섭 хөндлөнгийн оролцоо, хөндлөнгөөс оролцох
간이 товхон, энгийн, явуулын
간접흡연 дам тамхидалт
갈등 зөрчил,үймрээн
갈리다 хуваагдах,солих, өөрчлөх
갉아먹다 шулах, үрэх
감각적 мэдрэхүйг цочроосон,мэдрэмтгий
감독 хяналт,удирдлага,хянагч
감동하다 сэтгэл догдлох, сэтгэл хөдлөх
감상 санаа, бодол, сэтгэгдэл
감소하다 цөөрөх, багасах, буурах
감시하다 хянах, мөрдөх, мөшгөх, цагдах, тандах, тагнах
감정적 сэтгэлийн, сэтгэлийн хөдөлгөөний
хорогдуулах, бууруулах, багасгах, хасах
감탄 гайхал, шагшрал, бишрэл
강구하다 шаардах, эрэх, олох, хайх
강국 хүчирхэг улс, хүчирхэгжсэн улс
강박 дарамт,улигт шаналгаат
강조하다 тодруулах, онцлох, онцгойлох, чухалчлах
강화하다 батжуулах,бэхжүүлэх
개강하다 хичээлийн шинэ жил эхлэх, хичээл орох
개개인 хүн бүр, хүн тус бүр
개발하다 олборлох, хөгжүүлэх, илрүүлэх,сайжруулах
개방적 чөлөөтэй, нээлттэй
개별 тус бүр, нэг бүр
개성 хувийн онцлог шинж
개입 хөндлөнгийн оролцоо
개운하다 хөнгөрөх, сэргээх, сайхан, тааламжтай
개울 горхи, булаг
개장 нээх
Онлайн туслахfb-messenger